İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Sosyal ve Ekonomik Hayat hakkında bilgi veriniz.

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Sosyal ve Ekonomik Hayat hakkında bilgi veriniz.
Kamdu:  Bez para
Yarmak: Madeni para. Türklerde ilk madeni para Göktürkler dönemine aittir.
Çav:  Kağıt para (Uygurlar dönemi)
Kuanpo: Uygurlarda ticarette ödeme aracı olarak kullanılan resmi formatta bez kumaş.
Böz: Uygurlarda ticarette ödeme aracı olarak kullanılan mühürlenmiş kumaş materyaller.
Bengütaş: Yazılı Anıt
Töto kanalı: Orta Asya’da Göktürkler tarafından kullanılan sulama kanalı
Kong: Baba
Ög: Anne
Kalıng: Başlık parası
Eğne-Yumuş:  Çeyiz
Törün: Düğün yemeği
Ağılık: devlet hazinesi
İmga-ağıcı:  Tahsil memuru
Türkler önceleri tabiat koşullarına bağlı olarak göçebe bir hayat tarzı benimsemişler, buna bağlı olarak çadırda yaşamışlar, yaylak ve kışlak hayatı sürdürmüşlerdir.
** At ve  atlı araba, yaşamlarındaki en önemli ögelerdendir.
** Ekonomik hayatın temelini de hayvancılık oluşturur. Et, en önemli yiyeceklerdendir. Kısrak sütünün mayalanmasından elde edilen içkilerine kımız adı verilir.
** Baharın gelişi şölenlerle kutlanırdı. Toy adı verilen şölenlerde kurbanlar kesilir ve yarışlar düzenlenirdi.
** Şölenler halk arasında birlikte yaşama arzusunun gelişmesini sağlamıştır. Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından da önemlidir.
** Uygurlar döneminde Orta oyunu’na rastlanmıştır.
** Eski Türklerde sosyal sınıf ayrımı yapılmıştır.
°° Bunun nedeni göçebe yaşam ve toprakların devletin malı sayılmasıdır. Büyük arazi sahibi soylu sınıf ortaya çıkmamıştır.
** Yerleşik hayata ilk geçen Türk devleti Uygurlar dolmuştur. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle şehirler kurulmuş, sulama kanalları yapılarak tarım geliştirmiştir.
** Türklerin ilk tarım ürünü Yonca tanıdıklar ilk gıda maddesi darıdır.
** Türk devletleri ticarete de oldukça önem vermişlerdir. İhtiyaç fazlası hayvanlarını Çin ipeği ile değiştirmişlerdir. İpek, önceleri endüstri malzemesi olarak kullanılırken daha sonra ticari bir değişim aracı olmuştur. Bir müddet sonra kervanların geçtiği yollar İpekyolu olarak adlandırılmıştır.
** İpek Yolu, Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanmaktadır. Bu yolu kullanan tüccarlardan gümrük vergisi alınmıştır.
** İpek Yolu’na egemen olma düşüncesi, Orta Asya’da Çin-Türk mücadelesinin en önemli sebebi olmuştur.
** Mukan Kağan döneminde İstemi Yabgu İpek Yolu’nun kontrolünün Türklerin elinde olmasını istiyordu. Bu amaçla Ak Hunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmış ve Ak Hun Devleti’nin yıkılmasını sağlamıştır.
** İpek Yolu’na paralel olarak Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Altay-Sayan Dağları’ndan Çin’ e ulaşan bir diğer ticaret yolu Kürk yolu’dur.
** Yerleşik yaşamdan sonra ticaret daha da önem kazanmıştır. Bunların yanı sıra dokumacılık, demircilik altın işlemeciliği alanlarında da gelişmişlerdir.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir