İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Hukuk(Könilik) hakkında bilgi veriniz.

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Hukuk (Könilik) hakkında bilgi veriniz.
** İslamiyet öncesi Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktu.  Gelenek ve göreneklerden oluşan yazısız hukuk kurallarına töre denirdi. Törenin oluşmasında; hükümdar buyrukları, Kurultay, kararları ve gelenek görenekler etkili olmuştur.
Töre’nin  temellerini adalet(könilik), iyilik(uzluk), eşitlik(tüzlük) insanlık (kişilik) gibi değerlere dayalıydı.
Töre yer ve zamana göre değişebilir Kurultay onayı ile Hakan tarafından da değiştirilebilirdi.
** Türklerde cezaların kesin hükümlerin bulunmaktaydı. Hükümdara karşı gelmek, adam öldürmekle, savaştan kaçmak gibi suçların cezası ölümdür.
°° Türklerde kan gütme geleneğinin oluşmasını engellemiştir.
** Türk devletlerinde adalet sisteminin başında bulunan Kağan ölüm dahil her türlü cezayı verirdi. Adli teşkilat Yargu adı verilen siyasi meselelerle ilgilen Yüksek Mahkeme ile adi suçlara (hırsızlık, yalan vb.) bakan yerel mahkemelerden oluşurdu.
** Yargıya hükümdar, mahkemelere ise Yargucu başkanlık yapardı. Hafif suçların cezası 10 güne kadar hapse mahkum edilmekti.
°° Göçebe yaşam tarzı hapis cezalarının süresi üzerinde etkili olmuştur.
** Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçilmesi ile ticaretin gelişmesi özellikle borçlar ve eşya hukuku alanında yenilikleri zorunlu hale getirmiştir. Mal edinme, satış sözleşmesi, malı ve eşyayı kiraya verme, parayı faize verme, ortaklık kurumu, evlatlık verme, iş sözleşmesi, vasiyetname, ipotek senedi gibi hukuki işlemler de bu dönemde başlamıştır.
Yöneten ve yönetilenlerin töreye uyma zorunluluğunda olması ve töre’nin kişisel isteklere göre işlerlik göstermemesi hukuk üstünlüğü esasının benimsendiğinin göstergesiydi.
** Eski Türklerde yöneticilerle yönetilenler arasında karşılıklı görev ve sorumlulukların yer aldığı “tüz”adı verilen yazılı olmayan bir anlaşma mevcuttur

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir