Kanunların Yapılması Ve Yürürlüğe Girme Esasları

1- Kanunların Önerilmesi
*Anayasanın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir.
*Kanun Teklifi:  milletvekilleri tarafından yapılan kahve önerisi ne denir tekbiri milletvekili de kanun teklif edebilir.
2. Kanunların Kabul Edilmesi
*Kanun tekliflerinin kabulü için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü yeterlidir.
NOT:
-Kanun tekliflerinin görüşülebilmesi için TBMM üye sayısının 1/3 ünün hazır olması gerekir (toplantı yeter sayısı)
-Kanun teklifinin kabul edilebilmesi için TBMM üye tam sayısının en az 1/4 ünün 1 fazlası (151 mv. ) kadar kabul gerekmektedir.
-Ancak genel ve özel af kanunun meclisten geçmesi için TBMM üye tam sayısının en az 3/5 inin kabulü gerekmektedir. TBMM’de nitelikte çoğunlukla çıkarılan tek kanun af kanunudur.
-Meclis tarafından reddedilen kanun teklif ve tasarılarının, aynı yasama dönemi içinde tekrardan Meclisin önüne getirilebilmesi için,  bir tam yılın geçmesi gerekir.
-Bir yasama dönemi içinde sonuçlandırılır Mayan kanun teklifleri kadük olur. (Artık görüşülme imkanı kalmaz.)
3. Kanunların Cumhurbaşkanına Gönderilmesi ve Yayımlanması
-Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar.
-Cumhurbaşkanı yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmet uygun bulunmama durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan  maddeleri görüşebilir.
-Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir. Cumhurbaşkanı bütçe kanunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderemez.
-Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclis’te geri gönderebilir. (güçleştirici veto)
4. Kanunların Yürürlüğe Girmesi
– Kanunların kanun metninde ne zaman yürürlüğe gireceğine dair tarih verilmişse o zaman yürürlüğe girer. Eğer böyle bir tarih öngörülmemişse Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer.
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir